Vedtægter for Frivilligt Forum Gribskov

Gældende vedtægter pr. 28.3.2019

Vedtægter for Frivilligt Forum Gribskov.

§ 1. Navn.

Foreningens navn er Frivilligt Forum Gribskov.
Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.

§ 2. Formål.

· At styrke det frivillige arbejde i Gribskov.

· At diskutere og handle på fælles problematikker for det frivillige arbejde.

· At iværksætte fælles aktiviteter på tværs af foreningerne.

· At være talerør for frivillige organisationer i Gribskov.

· At være i dialog med Gribskov kommune om frivilligpolitik og samspil på områder af fælles interesse.

§ 3. Medlemskreds.

Som medlemmer kan optages foreninger, grupper og organisationer, som opfylder følgende kriterier:

· Foreningen/gruppen/organisationen skal have virkefelt i Gribskov kommune.

· Foreningen/gruppen/organisationen skal have til hovedformål at udføre frivilligt arbejde til fremme af fysisk og mental sundhed.

· Frivillig ulønnet indsats skal være en væsentlig ingrediens i aktiviteten.

· Foreningen/gruppen/organisationen skal være selvstændigt organiseret.

Såfremt man opfylder ovenstående betingelser, kan man melde sig ind i Frivilligt Forum ved at henvende sig til Styregruppens formand.

§ 4. Generalforsamling.

Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årlig inden udgangen af marts måned.

Generalforsamling indkaldes med mindst en måneds varsel gennem foreningens hjemmeside www.frivilligtforumgribskov.dk samt via mails til medlemsforeningernes kontaktpersoner indeholdende dagsorden.

Dagsorden for ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af styregruppemedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Styregruppen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Hver gruppe/forening/organisation har en stemme.

Vedtægtsændringer skal dog besluttes med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer for at være vedtaget.

På begæring kan afstemningen foregå skriftlig og hemmelig.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Styregruppen eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelsen kræver en skriftlig begrundelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 3 uger efter begæring.

§ 6. Foreningens daglige ledelse.

Foreningens daglige ledelse varetages af en Styregruppe bestående af 5 personer. Styregruppens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 repræsentanter i lige årstal og 3 repræsentanter i ulige årstal. Suppleanter vælges

for 1 år ad gangen. Styregruppen konstituerer sig på førstkommende Styregruppemøde med formand, næstformand og kasserer.

Styregruppen kan efter behov nedsætte midlertidige udvalg.

· Kun medlemmer af en forening/gruppe, der er optaget som fuldgyldig forening/gruppe i Frivilligt Forum, kan opstille til Styregruppen.

· Der kan kun være 1 kandidat pr. forening/gruppe repræsenteret i Frivilligt Forums Styregruppe. Dette for at tilgodese mangfoldigheden.

· Vedkommende, der opstilles, skal være tilstede eller have tilkendegivet sin interesse ved fuldmagt.

· Hver enkelt deltager kan kun repræsentere 1 forening/gruppe.

· Når man er valgt skal man, for at kunne indtræde i Styregruppen, bekræfte, at man vil respektere Frivilligt Forums formål jf. vedtægternes § 2 og forpligte sig til at arbejde for alle medlemsforeningernes interesser.

§ 7 Økonomi.

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Styregruppen er bemyndiget til

· At udpege et eller flere Styregruppemedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggende.

· At udpege et eller flere Styregruppemedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

§ 8. Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst 1 måned og højst 2 måneder efter den første. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og ejendom tilfalde et eller flere projekter, hvis formål ligger tæt op ad foreningens eget. Dette sker efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 26.10.1999

Revideret på generalforsamling d. 23.10.2002

Revideret på generalforsamling d. 24.10.2006

Revideret på generalforsamling d. 17.03.2010

Revideret på generalforsamling d.19.03.2013

Revideret på generalforsamling d. 28.03.2019